ഇന്നത്തെ സിനിമയ്ക്ക് ആമുഖം

FFSI ക്ലാസിക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഒന്നാം ദിവസം (21 / 10 / 2020 ) സിനിമ ബാറ്റിൽഷിപ് പൊട്ടംകിന്‍ ആമുഖം കെ സി ജിതിൻ


5 Comments
 1. BAIJU K P

  October 21, 2020 at 11:07 pm

  Good

  Reply
 2. Dr. D. Sheela

  October 22, 2020 at 11:57 am

  Very good and immpressive

  Reply
 3. എൻ ശ്രീകുമാർ

  October 22, 2020 at 3:46 pm

  ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടെംകിൻ ഇതുവരെ കാണാത്തവർക്ക് ഒരുവട്ടമെങ്കിലും ഇതു കണ്ടേതീരൂ എന്നു പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലളിതവും ശക്തവുമായ പ്രവേശിക…

  Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *