ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റര്‍ ആമുഖം ഡോ സംഗീത ചേനംപുല്ലി

ചാര്‍ളി ചാപ്ലിന്‍ രചനയും സംവിധാനവും സംഗീതവും നിര്‍വ്വഹിച്ച ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റര്‍  എന്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ആമുഖം ഡോ സംഗീത ചേനംപുല്ലി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


1 Comment
  1. Habeeb Rahman

    October 22, 2020 at 7:27 pm

    It was a nice introduction by Dr. Sangeetha. I would say it was relevant and informative. Best wishes.

    Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *