അജാന്ത്രിക് ആമുഖം ഡോ. രോഷ്നി സ്വപ്ന

ഋത്വിക് ഘട്ടക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ രണ്ടാം ദിവസത്തെ സിനിമ അജാന്ത്രിക് ഡോ. രോഷ്നി സ്വപ്ന പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.


2 Comments
 1. ANILKUMAR V K

  November 6, 2020 at 2:52 pm

  Great film

  Reply
 2. Ramachandran P K

  November 7, 2020 at 12:08 pm

  I saw and appreciated the non mechanical live but poor companion car. May be ‘Kanchanaseetha’ by Shri G Aravindan (with Seetha as forest and a few tribals as Ram ) could be in same genre. The subtitles in Malayalam also made it legible with fast but fading , even two line sentences.

  Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *