കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേള / ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ല് /ആമുഖം അഖില എം എസ്

കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേള
ഇന്നത്തെ സിനിമ (സപ്തം. 18 ശനി)

ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ല്

ആമുഖം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഖില എം എസ് സംസാരിക്കുന്നു.


5 Comments
 1. അരുൺ

  September 19, 2021 at 4:43 pm

  ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ല് എന്ന സിനിമയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കെ ജി ജോർജന്റെ മൊത്തം സിനിമകളെ കുറിച്ച്ഇത്രയും നീണ്ട മുഖുവര ഒന്നും വേണ്ട.നേരിട്ട് തന്നെ പ്രസ്തുത സിനിമയെയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രപ്രമേത്തിലേക്കും കടക്കാവുന്നതേയുള്ളു . അവസാന രംഗം ഫാന്റസി യിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. Surrealistic അല്ല.surrealism വേറെ സംഗതി ആണ്. കള്ളിക്കാട് രാമചന്ദ്രനും ജോർജ് കൂടി സംയുക്തമായി ഇതിന്റെ തിരകഥ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ കഥ അല്ല

  Reply
 2. ChesterNoick

  October 15, 2021 at 4:46 pm

  I consider, that you are not right. I am assured. I can defend the position. Write to me in PM, we will discuss.

  Reply
 3. Albertfuest

  October 17, 2021 at 4:52 am

  It is a pity, that now I can not express – it is compelled to leave. I will be released – I will necessarily express the opinion.

  Reply
 4. AnthonyBah

  October 17, 2021 at 4:20 pm

  I about it still heard nothing

  Reply
 5. Andrewboure

  October 18, 2021 at 9:08 pm

  Has come on a forum and has seen this theme. Allow to help you?

  Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *