ഭൂമി മലയാളം ആമുഖം കെ സി ജിതിൻ

ടി വി ചന്ദ്രൻ ഓൺലൈൻ ചലച്ചിത്രോൽസവത്തിന്റെ ആറാം ദിവസം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന  ഭൂമി മലയാളം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആമുഖമായി കെ സി ജിതിൻ സംസാരിക്കുന്നു।


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *