ഡാനി / ആമുഖം: മമ്മദ് മൊണ്ടാഷ്

ടി വി ചന്ദ്രന്‍ ചലച്ചിത്രോത്സവം / ഡാനി / ആമുഖം: മമ്മദ് മൊണ്ടാഷ്


1 Comment
  1. Robin Xavier

    February 23, 2022 at 3:25 am

    ഡാനി എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നും പ്രസക്തമാകുന്നു എന്നതിന്റെ ലളിതമായ വിശദീകരണം. മനോഹരം.

    Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *