ആമുഖം : നൈറ്റ്സ് ഓഫ് കബീരിയ

നൈറ്റ്സ് ഓഫ് കബീരിയ എന്ന ചിത്രത്തൻറെ ആമുഖം ഗീത തോട്ടം അവതരിപ്പിക്കുന്നു


4 Comments
 1. G P Ramachandran

  December 27, 2020 at 9:02 pm

  വിശദമായ അവതരണം. അഭിവാദനങ്ങള്‍.

  Reply
 2. MURALEEDHARAN PV

  December 28, 2020 at 12:39 pm

  how cleverly and cruelly the call girls in the slums were cheated even by the people lived in high status is the main theme of the movie.

  Reply
 3. Geetha Thottam

  January 4, 2021 at 7:48 am

  Thank you sir

  Reply

Leave a Reply to Geetha Thottam Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *