ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറുടെ ആമുഖം

ഋത്വിക് ഘട്ടക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറുടെ ആമുഖം ഡോ പ്രിയ എസ് സംസാരിക്കുന്നു.


2 Comments
 1. Mohan Kakanadan

  November 4, 2020 at 11:17 pm

  ആമുഖം വളരെ നന്നായി. അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

  Reply
 2. Vinayan vellila

  November 5, 2020 at 4:28 pm

  Congratulations

  Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *