കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേള ആമുഖം ലിജിൻ ജോസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ

എഫ് എഫ് എസ് ഐ കേരളം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ആമുഖഭാഷണം ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ ലിജിൻ ജോസ് നിർവ്വഹിക്കുന്നു


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *