കോമള്‍ ഗാന്ധാര്‍ ആമുഖം എം എസ് ശ്രീകല

ഋത്വിക് ഘട്ടക്കിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചാം ജന്മവാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി FFSI കേരളം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടക് ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ നാലാം ദിവസത്തെ സിനിമ കോമള്‍ ഗാന്ധാര്‍ എം എസ് ശ്രീകല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *