കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേള / മറ്റൊരാൾ /ആമുഖം കുസുമം ജോസഫ്.

കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേളയുടെ രണ്ടാം ദിവസം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ എന്ന സിനിമയുടെ ആമുഖം കുസുമം ജോസഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *