ലാ ഡോൾസ്‌ വിറ്റ : ആമുഖം ജി പി രാമചന്ദ്രൻ

ഫെഡറിക്കോ ഫെല്ലിനി ജന്മശതാബ്ദി ചലച്ചിത്രോത്സവം മൂന്നാം ദിവസം. ലാ ഡോൾസ്‌ വിറ്റ എന്ന ചിത്രത്തിൻറെ ആമുഖഭാഷണം ജി പി രാമചന്ദ്രൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *