കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേള / ഇരകൾ /ആമുഖം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ

കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേളയുടെ നാലാം ദിവസം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഇരകൾ എന്ന സിനിമയുടെ ആമുഖം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *