കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേള / 8½ intercuts / ആമുഖം പി പ്രേമചന്ദ്രൻ

കെ ജി ജോർജ്ജ് ചലച്ചിത്രമേളയുടെ അഞ്ചാം ദിവസം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന 8½ intercuts – Life and films of KG George എന്ന സിനിമയുടെ ആമുഖം പി പ്രേമചന്ദ്രൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *