സെവന്‍ സമുറായ് ആമുഖം ഡോ. ജിനേഷ് കുമാര്‍ എരമം

ഇന്നത്തെ സിനിമ സെവന്‍ സമുറായ്
സിനിമയ്ക്കുള്ള ആമുഖം ഡോ. ജിനേഷ് കുമാര്‍ എരമം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


3 Comments
 1. Balakrishnan K M

  October 24, 2020 at 7:00 pm

  Unable to receive the movie

  Reply
 2. Habeeb Rahman

  October 24, 2020 at 7:10 pm

  Simple but Very informative presentation, Dr. Jinesh Kumar. Congratulations.

  Reply
 3. K V Unnikrishnan

  October 24, 2020 at 7:18 pm

  Thank you for the world intro.

  Reply

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *