വാഗാബോണ്ട്‌ ആമുഖം ഡോ. സ്മിതാ പന്ന്യന്‍

FFSI KERALAM ക്ലാസിക്ക് മേളയില്‍ ഇന്നത്തെ സിനിമയായ വാഗാബോണ്ടിന് ആമുഖമായി ഡോ. സ്മിതാ പന്ന്യന്‍ സംസാരിക്കുന്നു.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *